Kartlegger laksens motstandsevne mot lus

Et FHF/NFR prosjekt ble igangsatt i 2009 med et hovedmål om å etablere mer kunnskap om den genetiske variasjonen i motstandsdyktighet mot lakselus i atlantisk laks.

Videre var det et mål å finne ut hvordan denne genetiske variasjonen kunne benyttes i avlsprogram for en mer motstandsdyktig laks. Flere delmål er beskrevet:

  1. Estimere den genetiske variasjonen i motstandsdyktighet mot lus, i antall lus per fisk i kontrollerte smitteforsøk.
  2. Undersøke i hvilken grad det er genetiske korrelasjon mellom motstandsdyktighet mot lus og andre økonomiske viktige arvbare egenskaper.
  3. Undersøke om det kan finnes molekylære markører for økt motstandsdyktighet mot lus som kan benyttes i avlsarbeid.
  4. Undersøke om telling av lus kan automatiseres med digital bilde analyse.

(mer…)

 

Laser mot lakselus

Den norske teknologibedriften Beck Engineering utvikler verdens første system for optisk avlusning av laks.

Utviklingsarbeidet støttes av Innovasjon Norge, FHF, Salmar, Lerøy Seafood og Marine Harvest.

(mer…)

 

Overvåkning av lakselus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet koordinerer nasjonal overvåkning av lakselus på vill laksefisk.

Oppdatert informasjon om lakselus på vill laksefisk kan en finne her: Lus på vill laksefisk og link til statusrapport.

 

Bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett

SALMODIS – et forskningsprosjekt for utvikling av bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett.

Prosjektet er finansiert at Norges Forskningsråd og FHF og har som hovedmål å forbedre beslutningsgrunnlaget for sykdomskontroll i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger. For å få til dette samarbeider nasjonale og internasjonale forskningspartnere og industriaktører for å knytte sammen ulike tilnærminger og kunnskap.

(mer…)

 

Første gangs evaluering av soneforskrifter

I 2011 ble det i to regioner, Hordaland og Nord-Trøndelag innført soneforskrifter for kontroll av lakselus.

Våren 2012 ble disse to igangsatte soneforskrifter for kontroll av lakselus, evaluert av Mattilsynet.

Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bakgrunn av tilgjengelig data gjennomført en faglig førstegangs evaluering og mener etter sin gjennomgang at soneforskrifter kan være et godt verktøy i bekjempelse av lus.

På enkelte områder er det foreløpig for lite informasjon til at forskerne kan gi konkrete vurderinger.

(mer…)

 
© Lusedata