Ny tiltaksveileder

Nye utfordringer og ikke minst endringer i næringen, gjør det på høy tid med en ny tiltaksveileder for lakselus. Åtte år siden sist har en rekke aktører gått sammen om å lage en ny.

Fiskehelsepersonell har nå fått en ny og oppdatert veileder for kontroll med lakselus og skottelus. Arbeidsgruppen har bestått av veterinærer og fiskehelsebiologer som til daglig har sitt virke enten i fiskehelsetjenester, oppdrettsselskap eller akademia. Arbeidet har blitt koordinert fra Sjømat Norge, og alle i arbeidsgruppen er medlemmer i Veterinærforeningen eller Tekna.

Veilederen samler dagens kunnskap fra forskningsinstitusjonene sammen med erfaringer fra fiskehelsepersonell i felt for hvordan utfordringene med lakselus bør håndteres. Både forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak blir omtalt.

Det finnes ikke én enhetlig løsning på hvordan lakselus skal håndteres langs kysten. Veilederen omtaler imidlertid de verktøyene som er tilgjengelige per i dag, og hvilke vurderinger som bør gjøres for å bruke disse mest mulig optimalt. Fiskehelsepersonellet sine vurderinger og beslutninger er avgjørende for å kunne kontrollere nivåene av lakselus og samtidig ivareta god helse og velferd til fisken i merdene. Veilederen er ment som et bidrag til fiskehelsepersonell i denne jobben.

Sjømat Norge, Veterinærforeningen og Tekna ønsker å takke arbeidsgruppen for godt arbeid!

LAST NED: Du kan laste ned veilederen her.

 

Nedgangen i bruken av legemidler mot lakselus fortsetter

Laksenæringen fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus, i tråd med næringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger.

– Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Legemidler er et viktig redskap i verktøykassen om laksen blir syk eller trenger ekstra hjelp mot lus. Som i landbruket og i hagestell er det også viktig i havbruk å benytte minst mulig midler mot parasitter.

– Derfor er det positivt at det også i 2017 var nedgang i bruken av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Legemidler mot lakselus benyttes enten gjennom tilsetning i fôr eller ved dosering i vann som et bademiddel. Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon for alle midler. Nedgangen er enda større enn året før, og varierte fra 31 til 93 prosent reduksjon. Også bruken av kitinsyntesehemmere er kraftig redusert. Dette er midler som påvirker lakselusens evne til å skifte skall. Det er restriktiv bruk av disse midlene spesielt i sommerhalvåret.

Bruken av hydrogenperoksid (H2O2) gikk ned med 38 prosent i 2016 og ytterligere 65 prosent reduksjon i 2017. Målt i mengde virkestoff er fortsatt hydrogenperoksid det mest brukte middelet mot lakselus. I fjor ble det brukt et samlet volum på 9.277 tonn, mot 26.597 tonn året før. Hydrogenperoksid krever store volumer for hver behandling. Ved bruk brytes det imidlertid raskt ned til vann og oksygen. Hydrogenperoksid er også et vanlig desinfeksjonsmiddel i landbruket, husholdninger, sykehus, industrien og til vannrensing. I havbruk brukes hydrogenperoksid mot lus og mot gjellesykdommen AGD.

Lakselus er en organisme som finnes naturlig i havet og som man aldri blir kvitt, men som må kontrolleres i laksemerdene. Derfor er det viktig at næringen ved siden av forebygging og medisinfrie metoder fortsatt har effektive legemidler i beredskap. Disse må tas vare på, brukes best mulig og alterneres for å unngå resistens. Næringen er i ferd med å utvikle en større verktøykasse mot lus. Denne må brukes klokt og må utvikles videre.

– Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere tiltakene mot lakselus. Det er i tråd med laksenæringens langsiktige mål om å holde vedvarende lave lusenivåer med færrest mulig behandlinger, sier Stenwig.

 

(mer…)

 

Oppdaterte veiledere for rensefisk

Published on 9. mars 2017, by in Veiledere.

FHF har finansiert og oppdatert veiledere for hold og bruk av rensefisk.

De nye veilederne er å finne på denne siden.

 

Mindre legemiddelbruk mot lakselus i 2016

Havbruksnæringen reduserte bruken av legemidler mot lakselus betydelig i 2016. Den positive utviklingen er en følge av næringens strategi og skyldes i hovedsak bruk av rensefisk og god virkning av flere medisinfrie tiltak, heter det i en pressemelding fra Sjømat Norge.

Foreløpige tall fra legemiddel- og fôrleverandørene viser stor reduksjon bruk av alle typer bademidler. Reduksjonen varierte fra 33 til 63 prosent. Bruken av hydrogenperoksid ble redusert med 38 prosent. For to av tre legemidler tilsatt fôret gikk også forbruket noe ned i 2016, men ikke i like stor grad som for bademidlene.

– På tross av redusert effekt av legemidlene og begrenset kapasitet på medisinfrie tiltak, var forekomsten av lakselus i merdene i 2016 i snitt litt lavere enn årene før. Viktigste årsaker til dette er trolig at flere har tatt i bruk medisinfrie tiltak samtidig som man er blitt enda flinkere til å bruke rensefisken på riktig måte, sier Henrik Stenwig, direktør miljø og helse i Sjømat Norge.

Les mer

 

Oppdatert: Veileder for overvintring av rensefisk

Veileder for overvintring av rensefisk er nå oppdatert. Veilederen skal bidra til å gi leppefisk best mulig fiskevelferd gjennom vinteren.

Veilederen fokuserer hovedsakelig på leppefisk da erfaringer tyder på at leppefisk og rognkjeks har forskjellig behov gjennom vinteren. Rognkjeks er trolig mere aktiv enn leppefisk gjennom vinteren og leppefisk har behov for et ekstra fokus gjennom vinteren for å kunne fungere som effektive lusespisere påfølgende sesong.

I 2016 ble leppefisket kvoteregulert og oppstart av fisket var først på sommeren (tidlig juli for Sørlandet og Vestlandet, sist i juli for Trøndelag). Dette medfører ingen tilgang på ny vill leppefisk i løpet av våren og understreker behovet for å ta vare på leppefisken gjennom vinteren.

LAST NED:
Veilederen kan lastes ned her – og er i tillegg å finne på samlesiden for rensefisk-veiledere.

 
© Lusedata