Bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett

SALMODIS – et forskningsprosjekt for utvikling av bærekraftige kontrollstrategier i oppdrett. Prosjektet er finansiert at Norges Forskningsråd og FHF og har som hovedmål å forbedre beslutningsgrunnlaget for sykdomskontroll i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger.

Les mer …

 

Første gangs evaluering av soneforskrifter

I 2011 ble det i to regioner, Hordaland og Nord-Trøndelag innført soneforskrifter for kontroll av lakselus. Våren 2012 ble disse to igangsatte soneforskrifter for kontroll av lakselus, evaluert av Mattilsynet. Havforskningsinstituttet (HI) og Veterinærinstituttet (VI) har på bakgrunn av tilgjengelig data gjennomført en faglig førstegangs evaluering og mener etter sin gjennomgang at soneforskrifter kan være

Les mer …

 

Rognkjeks – et alternativ til leppefisk

Rognkjeks er observert å spise lus. Bruk av rognkjeks kan være et alternativ som rensefisk der arter som berggylt ikke er like lett tilgjengelig. Det gjennomføres nå oppdrett av rognkjeks og rognkjeks ved størrelse rundt 4-5 cm settes ut i laksemerder for å spise lus. Mer informasjon om rognkjeks og bruk av denne kan leses

Les mer …

 

Forskningsprosjekt – utvikling av permaskjørt for å hindre lusepåslag

Et treårig prosjekt (2012-2014) er finansiert av FHF for å dokumentere effekten av permaskjørt for å redusere lusepåslag. I prosjektet skal det samtidig dokumenteres hvordan innretningen påvirker miljøet i merden og fiskens biologiske forhold. Hvordan permaskjørt eventuelt påvirker merdens hovedkomponenter skal også undersøkes. I prosjektet gjennomføres det en serie med arbeidsmøter der resultater og utfordringer

Les mer …

 

Topilouse – et forskningsprosjekt om badebehandling

Et treårig forskningsprosjekt finansiert av NFR/FHF og industriaktører er i gang på tema badebehandling mot lus. Prosjektet er kommet i gang på bakgrunn av følgende utfordringer: Sikker bruk av presenning rundt behandlingsvolumet under ulike forhold Effektiv spredning av legemiddel og oksygen i vannvolum God kontroll på fiskens adferd, miljø og sikkerhet. Mer nøyaktige evalueringer av

Les mer …

 
© Lusedata