Veiledere

I regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” framgår det at myndighetene «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis» i arbeidet mot lakselus. På denne bakgrunn utarbeider næringen nasjonale veiledere for å styrke kvaliteten på tiltak, rutiner og prosedyrer.

Hensikten med  veilederne er at de skal være et levende redskap for å optimalisere både overvåking, kontroll og bekjempelse av lakselus. Dette bidrar til erfaringsoverføring og kunnskapsoverføring mellom oppdrettere i ulike deler av landet.

Vi håper også de vil bidra til optimalisering gjennom debatt omkring eksisterende rutiner og prosedyrer, og ved at gode anbefalinger og erfaringer «sprer seg» raskere.

Veiledere

Bidrag til bedriftenes egne kvalitetssystem

For å unngå misforståelser og for å forklare bakgrunnen for anbefalinger som gis, er veilederne mer ordrike og kanskje mer detaljerte enn bedriftenes egne prosedyrer vil være. De er i utgangspunktet altså ikke ment å være prosedyrer, men veiledere i lusearbeidet med råd, erfaringer og anbefalinger fra bidragsyterne.

Behov for innspill

Vi har valgt å publisere veilederne uten en forutgående bred høringsprosess. Vi er derfor avhengig av at dere som brukere bidrar aktivt med innspill, sier fra om dere oppdager feil og/eller mangler og at dere deler egne erfaringer med oss.

Formell status

Veilederne har ikke noen formell status for enkeltaktører, havbruksnæringen eller Sjømat Norge og NSL. Etter behov blir veilederne gjennomgått og oppdatert. Melding om oppdaterte veiledere legges ut på lusedata.no i tillegg til informasjon via andre kanaler.

One Response

  1. […] Kontroll med lakselus Nettstedet lusedata.no er det samlet en rekke nasjonale veiledere som summerer opp beste praksis i arbeidet med kontroll av lusenivåene i havbruk. Oppdateres løpende. […]

Legg inn en kommentar

© Lusedata