Forbedret metodikk ved telling av lakselus

Et avsluttet FHF-prosjekt har sett på dagens tellemetode for å finne mulige årsaker til eventuelle avvik med spesiell vekt på lysforhold.

Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. I prosjektet ble det foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag i februar–april 2015.

Prosjektet har nå flere interessante konklusjoner som kan være nyttig for næringen. FHF skriver på sine sider at prosjektet har vist at dyktige lusetellere under normale forhold er i stand til å registrere det aller meste av lakselus ved telling, også uten bruk av spesialutstyr. Likevel er det viktig å være oppmerksom på at telling bør skje under gode lysforhold, eventuelt bruk av tilleggslys.

Prosjektet og artikler og foredrag om resultatene har også fått klart frem at det er viktig å ta hensyn til at en stor del av lakselusene kan falle av under bedøving. Ved å ta hensyn til lus som ligger igjen i tellekaret blir næringens vurdering av når og hvilke tiltak som bør settes inn for kontroll av lakselus mer presise, og vil mest sannsynlig også settes i verk tidligere. Se også faktaark.

For å lese mer om prosjektet, se nettsidene til FHF.

 

 

Legg inn en kommentar

© Lusedata