Vi oppdaterer Tiltaksveileder for kontroll med lakselus og skottelus

Havbruksnæringen er i stadig endring. Det gjør at veiledere og bransjeanbefalinger må oppdateres med jevne mellomrom ettersom det stadig vil foreligge ny kunnskap og erfaringer. Forrige revisjon av Tiltaksveilederen skjedde i 2021 av en svært kompetent og engasjert arbeidsgruppe. Nå er det på tide med en oppdatering.

Veilederen samler dagens kunnskap fra forskningsinstitusjonene sammen med erfaringer fra fiskehelsepersonell i felt for hvordan utfordringene med lakselus bør håndteres. Både forebyggende, kontrollerende og reduserende tiltak blir omtalt.

Systematisk arbeid med fiskevelferd, spesielt i håndterings- og avlusingsoperasjoner, er helt sentralt for å oppfylle kravet til bærekraftig matproduksjon der fiskens helse og velferd blir ivaretatt. Fiskehelsepersonell har behov for en oppdatert veileder for kontroll med lakselus og skottelus, der dette fokuset blir særskilt fremhevet. Arbeidsgruppen vil som alltid bestå av veterinærer og fiskehelsebiologer som til daglig har sitt virke enten i fiskehelsetjenester, oppdrettsselskap eller akademia. Arbeidet blir koordinert av Sjømat Norge. Arbeidet med ny revisjon er i gang, og det vil komme mer informasjon vedrørende prosessen.

Det finnes ikke én enhetlig løsning på hvordan lakselus skal håndteres langs kysten. Veilederen omtaler imidlertid de verktøyene som er tilgjengelige per i dag, og hvilke vurderinger som bør gjøres for å bruke disse mest mulig optimalt. Fiskehelsepersonellet sine vurderinger og beslutninger er avgjørende for å kunne kontrollere nivåene av lakselus og samtidig ivareta god helse og velferd til fisken i merdene.

Veilederen er ment som et bidrag til fiskehelsepersonell i denne jobben.