Om Lakselus

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) finnes naturlig i alle havområder på den nordlige halvkule. Lakselus er den vanligste parasitten på laksefisk. Blir forekomsten av lus høy, kan det være en utfordring både for oppdrettsfisk og vill laksefisk.

Lakselus lever og formerer seg på laks og ørret i saltvann. Lus påfører fisken sår som kan gi infeksjoner og problemer med saltbalansen. Lakselus påvirker ikke mattryggheten eller kvaliteten på laksen.

Lakselus er egentlig et lite krepsdyr som utvikler seg gjennom ti utviklingsstadier. Underveis skifter den skall. I de første stadiene flyter den med vannmassene og kan spres over store områder. Når lakselusa fester seg på en vert (fisk), vokser den videre og ender til slutt som voksen lus som formerer seg. Hunnen oppbevarer eggene i to lange eggstrenger. En voksen hunn er 12 mm (29 mm med eggstrenger, en voksen hann er 6 mm).

Lakselus finnes på fisk i oppdrettsanlegg og på sjøørret som lever i fjorder og kystfarvann hele året. Lus følger også med villaksen fra havet når den kommer inn fjorden om våren for å gyte i elvene. Lakselus faller av laksen og sjøørreten når de går opp i elvene.

Kontroll med lusenivåene i havbruk
Norge har viktige villaksstammer og en betydelig havbruksnæring. Det er viktig å ta vare på begge. Havbruk medfører at antall fisk i sjøen øker, og dermed øker også antall verter for lakselus. Nivåene med lakselus i anleggene må derfor holdes lavest mulig, slik at de samlede lusemengdene i sjøen ikke blir for store. Lakselus formerer seg hele året, men hurtigere når temperaturen øker, spesielt på sensommeren.

Havbruksnæringen og myndighetene samarbeider om å sikre god kontroll med lusenivåene. Om våren er det ekstra fokus på å holde lave lusenivåer av hensyn til den minste villaksen (smolten) som da legger ut på sin vandring fra elvene, ut fjordene og mot havet.

Overvåkning og koordinering
En egen forskrift fastsetter grenser for tillatt lusenivå i havbruk. Om nødvendig må bedriftene sette inn tiltak for ikke å overskride disse grensene. For å etterleve forskriften og holde næringens mål om lave nivåer, overvåkes fisken hele året med telling av lus minimum hver 14. dag. Ved temperaturer over 10 grader telles det hver uke. Lusetall rapporteres ukentlig til Mattilsynet. Utviklingen i lusetallene i havbruk er tilgjengelig på www.lusedata.no.

Næringen gjennomfører flere koordinerte avlusninger i løpet av året. Lusemengden avgjør, så antallet koordinerte avlusninger varierer langs kysten. I tillegg pålegger luseforskriften koordinerte avlusninger, blant annet om våren. Dette har til nå vært ansett som særlig viktig for å skjerme utvandrende villsmolt, Det er derfor satt svært lave grenser for at flest mulig skal avluse om våren.

Slik sikrer vi kontrollen med lakselus

2 Responses

 1. Da jeg ønsker at hjelpe til med a gøre problemet med lakselus mindre, kunne jeg tenke mig at få svar på følgende spørgsmål.

  Hvor høj er en voksen lus?
  Hvor høj er den foran?
  Hvor hurtigt svømmer en voksen lus?
  Hvad er eggenes diameter?

  Hvor høj er lusen når den er i det stadie hvor den fæster sig på laks?
  Hvor høj er lusen da foran?

  Venlig hilsen

  Birgir Jakobsen

Legg inn en kommentar

© Lusedata