Om Lusedata

Lusedata hjelper norsk havbruksnæring i kampen mot lakselus ved å gjøre statistikk, kunnskap og veiledning lett tilgjengelig.

Med en erkjennelse av at bekjempelse og kontroll av lakselus ikke kan lykkes uten at alle oppdrettere er med i arbeidet, besluttet havbruksnæringen i 2009 å gå sammen i et felles prosjekt – Luseoffensiven.

Alle er med

Høsten 2009 viste næringens egne ukentlige tellinger av lakselus at antallet lus var stigende. Med en erkjennelse av at god kontroll av lakselus ikke kan lykkes uten at alle oppdrettere er med i arbeidet, besluttet næringen å gå sammen i et felles prosjekt. FHL (nå Sjømat Norge)/NSL organiserer arbeidet, men også oppdrettere som ikke er medlemmer er med.

Målet med prosjektet er det samme som målsetningen i lakselusforskriften:

Å redusere forekomsten av lus slik at skadevirkningen på fisk i akvakulturanlegg og i frittlevende bestander minimaliseres, samt redusere og bekjempe resistensutvikling hos lus.

Organisering av arbeidet

Den administrative organisasjonen består av en nasjonal koordinator og tre regionale koordinatorer, hver med ansvar for sin region (Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge). Regionene er delt inn i subregioner med egne koordinatorer som samordner det praktiske arbeidet lokalt.

Nord-Norge

Regionen omfatter Nordland, Troms og Finnmark, og er delt inn i følgende 6 subregioner: Helgeland, Nordre Nordland, Hålogaland, Senja, Nord-Troms og Finnmark.

Midt-Norge

Regionen strekker seg fra Hustadvika i sør til grensa mot Nordland i nord, og er inndelt i følgende 2 subregioner: Midt-Norge sør (Nordmøre og Sør-Trøndelag) og Midt-Norge nord (Nord-Trøndelag).

Vest-Norge

Regionen strekker seg fra Rogaland i sør til Hustadvika i nord, og er inndelt i følgende 9 subregioner: Rogaland, Sunnhordland, Hardanger, Midthordland, Nordhordland, Ytre Sogn og Sunnfjord, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal.

Viktige tiltak lokalt og regionalt

  • Samordnet forebygging og bekjemping av lus. De virkemidler som er til rådighet og som er effektive tas i bruk.
  • Subregionale arbeidsgrupper sikrer at alle næringsaktører innenfor et område får mulighet til medvirkning.
  • Nye tiltak mot lus planlegges, forankres faglig og evalueres. Fiskehelsetjenestene samarbeider.
  • Kunnskap deles og styrkes gjennom kurs og initiering og videreformidling av forskningsresultat. Samarbeid og kunnskapsdeling styrker også motivasjonen for gjennomføring av lusestrategien.
  • Aktivitet og tiltak rapporteres regionalt og nasjonalt.

Kontakt oss