Oppdrettet berggylt spiser lus

 

Nytt temanummer om rensefisk

Forside - temanummer om rensefisk

Året 2009 ble det registrert en kraftig økning i bruk av rensefisk, og som følge av dette var det behov for å hente frem kunnskap og erfaring rundt fangst og bruk av rensefisk. 

Mange nærings- og forsknings aktører bidro til at et bredt sammensatt temanummer ble utgitt i 2011. Som et ledd av mange koordinerte aktiviteter på rensefisk, ble dette produsert og utgitt i regi av FHF sitt koordineringsprosjekt av lakselus FoU i samarbeid med Norsk Fiskeoppdrett og Veterinærinstituttet.

Klikk her for å laste ned temanummeret:

Rensefisk_Norsk_Fiskeoppdrett (juni 2011)

 

 

 

Arbeidsmøte: Behov for optimalisering og videreutvikling?

Den 15. og 16. november ble det i Trondheim gjennomført et arbeidsmøte om leppefisk med deltakere fra oppdrettsnæring, fiskeri og forskning, der tema innenfor fangst, transport, oppbevaring og bruk i merd ble diskutert.

Nedenfor finnes program og presentasjoner som ble holdt under møtet. Noen presentasjoner ble holdt uten en powerpoint-fil og foreligger derfor ikke herunder.

Program

Bestander av leppefisk, Sigurd Espeland Heiberg, Havforskningsinstituttet

Fra teine til not, A. Lindholm

Behov for utvikling av bedre fangstutstyr?, Kai Dalane, fisker Skagerakkysten

Transport av leppefisk, Harriet Romstad, Aqua kompetanse

Råfisklaget, Einar Sande

Leppefisk om 5 år? John Gunnar Grindskar, Marine Harvest

Hvordan få leppefisken til å gjøre jobben i hele merden? Roy Strøm, Bjørøya Fiskeoppdrett

Leppefisk, Per Gunner Kvenseth, Villa Organic

 

2nd Sea lice multination workshop – Aberdeen

The workshop took place in Aberdeen 18th and 19th October. The two day meeting was focused on working sessions in different thematic working groups, with a goal to further outline the different knowledge gaps and prioritize and coordinate sea lice research and related activities. A summarizing note, adressing the main issues and knowledge gaps discussed in each working group can be found here together with the program and related infomation.

 

Lave lusetall ved bruk av leppefisk!

Bruk av leppefisk er et effektivt tiltak mot lakselus. Flere oppdrettere erfarer at leppefisken gjør jobben med å holde lusetallene nede slik at legemiddelforbruket reduseres. I beste fall klarer en seg uten bruk av legemiddel mot lus. Marine Harvest og Salmar er to av mange oppdrettselskap som har skaffet seg erfaring med bruk av leppefisk og viser her eksempler på gode resultat.

Leppefisk spiser lakselus som sitter på laksen. Det finnes flere ulike arter leppefisk som bergnebb, berggylt, grønngylt og gressgylt. Bruk av rognkjeks som lusespiser forsøkes også.

Som eksempel på vellykket bruk av leppefisk kan man trekke frem Marine Harvest sine anlegg i Agder. Her har man siden 2004 fokusert på bruk av leppefisk, og ved å optimalisere bruken har en klart å holde lusetallene nede uten bruk av legemiddel fra 2007 frem til oktober 2009. Figuren viser nedgang i lusetallene siden 2003 og man kan spesielt legge merke til lave nivåer av voksne hunnlus (gult) fra 2007. Rosa søyle angir bevegelige lus, lilla søyle – fastsittende.

Flere oppdrettere satte våren 2009 ut leppefisk sammen med vårsmolten som tiltak mot lus. Gjennom sommeren og videre utover høsten erfarte flere at leppefisken klarte å holde lusetallene, og da spesielt mengden av voksne lus, nede i anlegget. Som eksempel på god effekt av lokal villfanget bergnebb viser Salmar lusetallene fra en lokalitet der en fra utsett av vårsmolt, til denne ble flyttet til ny lokalitet juni 2010, ikke har hatt behov for bruk av legemiddel mot lus. Figuren under viser lusetallene fra en lokalitet i Fosen i Sør-Trøndelag, og en kan spesielt legge merke til de lave tallene med voksne lus (kjønnsmodne holus).

Lusedata.no viser oversikt over bruk av leppefisk og det vises en tydelig økning av bruk av leppefisk fra 2009 til 2010. God optimal bruk av leppefisken vil være et viktig tiltak i kampen mot lusa!

 
© Lusedata