Regelverk

Lover og forskrifter

Forvaltning av lakselus er underlagt Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg (Lakselusforskriften). 

Se forskrift på lovdata.no

Lakselusforskriften

Mattilsynet arbeider med å lage en ny forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, og det pågår således regelverksprosess rundt dette. 

I januar 2020 sendte Mattilsynet et forslag til ny lakselusforskrift på høring. 

Mattilsynet vil sammen med Nærings- og fiskeridepartementet over sommeren diskutere videre framdrift. 

Mer informasjon om prosessen finner du på Mattilsynets nettsider.

Veiledere

I regjeringens ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” framgår det at myndighetene «vil oppfordre næringa til å utvikle manualer for beste praksis» i arbeidet mot lakselus. På denne bakgrunn utarbeider næringen nasjonale veiledere for å styrke kvaliteten på tiltak, rutiner og prosedyrer.

Hensikten med  veilederne er at de skal være et levende redskap for å optimalisere både overvåking, kontroll og bekjempelse av lakselus. Dette bidrar til erfaringsoverføring og kunnskapsoverføring mellom oppdrettere i ulike deler av landet.

Vi håper også de vil bidra til optimalisering gjennom debatt omkring eksisterende rutiner og prosedyrer, og ved at gode anbefalinger og erfaringer «sprer seg» raskere.

Bidrag til bedriftenes egne kvalitetssystem

For å unngå misforståelser og for å forklare bakgrunnen for anbefalinger som gis, er veilederne mer ordrike og kanskje mer detaljerte enn bedriftenes egne prosedyrer vil være. De er i utgangspunktet altså ikke ment å være prosedyrer, men veiledere i lusearbeidet med råd, erfaringer og anbefalinger fra bidragsyterne.

Veilederne har ikke noen formell status for enkeltaktører, havbruksnæringen eller Sjømat Norge og NSL. Etter behov blir veilederne gjennomgått og oppdatert. Melding om oppdaterte veiledere legges ut på lusedata.no i tillegg til informasjon via andre kanaler.

Behov for innspill

Vi har valgt å publisere veilederne uten en forutgående bred høringsprosess. Vi er derfor avhengig av at dere som brukere bidrar aktivt med innspill, sier fra om dere oppdager feil og/eller mangler og at dere deler egne erfaringer med oss.

Ta vare på rensefisken

Rensefisken er en av de gode hjelperne i kampen mot lakselus. En forutsetning for å bruke rensefisk er at rensefiskens helse og velferd ivaretas, og bruken er forsvarlig. Men hvordan gjør vi det?

Det finnes ingen fasit som dekker alt, men det finnes veldig mye kunnskap og god praksis du kan lære og ta i bruk der du er. FHF har gjennom et prosjekt utviklet Rensefiskskolen, der ferske veiledere og et oppdatert kunnskapsbibliotek og andre nyttige ressurser er gjort tilgjengelig.

All erfaring viser at den viktigste forutsetninger for å lykkes med rensefisk, er å bestemme seg for å lykkes. De som får det til best er de som har en god strategi og satser ordentlig. Rensefiskskolen er et godt sted å begynne.

Gå til Rensefiskskolen.no for å lære mer.

Trondheim 28.02.2019 : Laks i merdene hos Cermaq i Steigen. For Øyvind André Haram, Sjømat Norge. Foto: Thor Nielsen