Forklaring statistikk nøkkeltall

Statistikk oppdateres daglig. Statistikk for forrige uker er tilgjengelig fra onsdag.

Fra 2012 skal alle lokaliteter med fisk rapportere til Mattilsynet hver uke. Før 2012 var det kun krav om månedlig innrapportering. En sammenlikning mellom enkeltuker i 2012 og «Samme uke i fjor» som er basert på månedstall for 2011, vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt bilde.

Lokaliteter

Svingninger i antallet skyldes utsett av smolt eller utslakting av fisk.

Kartet viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår.

Totalt er det omkring 1 100 lokaliteter i Norge. Alle er godkjent av myndighetene. Vanligvis står det fisk på mellom 500 og 700 av disse.

Temperatur

Gjennomsnittlig sjøtemperatur for det geografiske området som er valgt. Det kan imidlertid være store lokale variasjoner i sjøtemperaturen.

Sjøtemperatur skal måles ukentlig på tre meters dyp så lenge det står fisk på lokaliteten.

Lus

Alle tall for lus er gjennomsnitt antall lus per fisk.

Lus (fet skrift) er summen av voksne hunnlus, bevegelige lus og fastsittende lus.

Fastsittende lus ble ikke rapportert før 2012.

Det skal telles lakselus hver uke dersom sjøtemperaturen er over 10 °C. Er temperaturen i sjøen mellom 4 °C og 10 °C skal det telles annenhver uke, mens det ikke er krav om telling dersom temperaturen er lavere enn 4 °C.

Mer informasjon om lakselus

Behandling

Andel av lokalitetene som har behandlet mot lakselus.

Det kan benyttes flere behandlingsmetoder (bad, fôr, mekanisk) samtidig.

Behandlingsmetode ble ikke rapportert før 2012.

Mer informasjon om behandling

Rensefisk

Hvor mange prosent av lokalitetene med fisk som benytter rensefisk, det vil si har satt ut rensefisk etter siste brakklegging.

Legg inn en kommentar

© Lusedata