Forklaring statistikk annet

Fra 2012 skal alle lokaliteter med fisk rapportere til Mattilsynet hver uke. Før 2012 var det kun krav om månedlig innrapportering. Endringer i diagrammene fremkommer derfor hyppigere for 2012 enn for årene før. En sammenlikning mellom enkeltuker i 2012 og månedstall for 2010/2011, vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt bilde.

Lokaliteter

Diagrammet viser antall lokaliteter med fisk fra uke til uke de siste tre år. Svingninger i antallet skyldes utsett av smolt eller utslakting av fisk.

Kartet viser lokaliteter som har rapportert siste tre kalenderår.

Totalt er det omkring 1 100 lokaliteter i Norge. Alle er godkjent av myndighetene. Vanligvis står det fisk på mellom 500 og 700 av disse. Lokaliteter uten fisk kan være brakklagt, være nye som ikke er tatt i bruk, gamle inaktive, eller lokaliteter som virksomheter holder i beredskap.

Temperatur

Diagrammet viser gjennomsnittlig sjøtemperatur for det geografiske området som er valgt. Det kan imidlertid være store lokale variasjoner i sjøtemperaturen.

Sjøtemperatur skal måles ukentlig på tre meters dyp så lenge det står fisk på lokaliteten.

Rensefisk

Diagrammet viser hvor mange prosent av lokalitetene med fisk som benytter rensefisk, det vil si har satt ut rensefisk etter siste brakklegging.

Legg inn en kommentar

© Lusedata