Forklaring statistikk behandling

Fra 2012 skal alle lokaliteter med fisk rapportere til Mattilsynet hver uke. Før 2012 var det kun krav om månedlig innrapportering. Endringer i diagrammene fremkommer derfor hyppigere for 2012 enn for årene før. En sammenlikning mellom enkeltuker i 2012 og månedstall for 2010/2011, vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt bilde.

Behandlingstype (badebehandling, fôrbehandling og mekanisk behandling) ble ikke rapportert før 2012.

Medikamentell badebehandling

Medikamentell badebehandling er tilsetting av et legemiddel til det vannet som laksefisken oppholder seg i for å fjerne lakselus fra fisken. Det er kun et fåtall legemidler som virker mot, og som er godkjent for avlusing av laksefisk. Badebehandling kan gjøres på to måter. Enten trekkes en tett duk rundt merden før behandling, eller så pumpes all fisken i merden over i en brønnbåt for behandling i store tanker.

Diagrammet «Medikamentell badebehandling» viser en oversikt over andelen lokaliteter med fisk som har gjennomført behandling med godkjente lusemidler. Badebehandling kan enten gjennomføres med lukket presenning rundt merdene eller i brønnbåt. Ved å klikke på lenken «Virkestoffer benyttet i badebehandling» kommer det opp nye diagrammer som viser de ulike virkestoffene som har blitt brukt i badebehandlingene.

Medikamentell fôrbehandling

Medikamentell fôrbehandling er tilsetting av et legemiddel til det fôret som gis til fisken i merdene. Fôr tilsatt legemiddel gis normalt i en til to uker avhengig av blant annet sjøtemperatur og legemiddel.

Diagrammet «Medikamentell fôrbehandling» viser en oversikt over andelen lokaliteter med fisk som har gjennomført behandling med et godkjent legemiddel tilsatt fôret. Ved å klikke på lenken «Virkestoffer benyttet i fôrbehandling» kommer det opp nye diagrammer som viser de ulike virkestoffene brukt i fôrbehandlingene.

Mekanisk behandling

Mekanisk behandling er fjerning av lakselus på fisken uten bruk av legemidler. De metodene som kan bli mest aktuelle er å spyle lusene av fisken med en vannstråle som ikke skader fisken. Lusene som faller av samles opp og destrueres. En annen metode er å skyte lusene med laser.

Andre metoder reduserer mulighetene for at lus kan feste seg på fisken. De mest aktuelle metodene her er permaskjørt og planktonduk. Begge disse metodene går ut på å strekke en presenning eller duk rundt de øverste delene av merden slik at mulighetene for at lakselus får feste seg på fisken begrenses.

Diagrammet «Mekanisk behandling» viser en oversikt over andelen lokaliteter som har gjennomført en eller annen form for fjerning av lus uten bruk av legemidler.

Behandlinger totalt

Diagrammet «Behandlinger totalt» viser summen av alle behandlinger mot lakselus. Det er viktig å legge merke til at bruk av rensefisk ikke blir definert som en behandling i luseforskriften.

Legg inn en kommentar

© Lusedata