Forklaring statistikk lus

Fra 2012 skal alle lokaliteter med fisk rapportere til Mattilsynet hver uke. Før 2012 var det kun krav om månedlig innrapportering. Endringer i diagrammene fremkommer derfor hyppigere for 2012 enn for årene før. En sammenlikning mellom enkeltuker i 2012 og månedstall for 2010/2011, vil derfor ikke nødvendigvis gi et representativt bilde.

Befruktede egg fra voksne hunnlus driver en tid i vannmassene. Det er vanlig å regne at lakselus har 10 livsstadier. Diagrammene viser den gjennomsnittlige mengden lus av ulike stadier for de geografiske områder som er valgt.

Fastsittende lus

På det tredje stadiet setter lusen seg fast dersom den finner en laksefisk. De små fastsittende stadiene telles og fremkommer i diagrammet for «Fastsittende lus».

Fastsittende lus ble ikke rapportert før 2012.

Bevegelige lus

Etter ytterligere utvikling går lusen i det åttende stadiet over til å bli bevegelig. Dette er stadier hvor lusen kan flytte seg rundt på fisken. Disse fremkommer i diagrammet «Bevegelige lus».

Voksne hunnlus

Voksne hunnlus er også bevegelige, men disse holdes i oversikten adskilt fra andre bevegelige stadier. Det er mengden voksne hunnlus som er av størst betydning for den totale lusesituasjonen. Det er derfor viktig at mengden voksne hunnlus hele tiden holdes så lav som realistisk mulig. Luseforskriften har en grense på 0,5 voksne hunnlus. På alle lokaliteter skal det kontinuerlig arbeides for at nivåene av voksne hunnlus ikke overskrider grensen i luseforskriften. Havbruksnæringen har som hovedmål at nivåene av voksne hunnlus over tid skal holdes vedvarende lave, med minimal bruk av legemidler.

Lus totalt

Diagrammet med «Lus totalt» viser summen av de tre andre diagrammene.

Slik telles lakselus

Det skal telles lakselus hver uke dersom sjøtemperaturen er over 10 °C. Er temperaturen i sjøen mellom 4 °C og 10 °C skal det telles annenhver uke, mens det ikke er krav om telling dersom temperaturen er lavere enn 4 °C.

Det skal telles ulike stadier av lus; voksne hunnlus, bevegelige stadier og fastsittende stadier. Dersom det er lokaliteter med flere enn tre merder, skal det telles i halvparten av merdene hver gang det telles. Samtidig skal det være en rotasjon mellom merdene det telles i, slik at alle merdene blir telt i løpet av to tellinger. Dersom det er tre eller færre merder skal det telles i alle merdene hver gang.

Det skal telles lus på ti tilfeldige fisk fra hver merd. Fisken skal fanges med en metode som sikrer et representativt utvalg fisk. Dyrevelferdsmessige hensyn skal ivaretas gjennom hele telleprosessen og all fisk skal bedøves før det telles.

Mer informasjon om lakselus.

Legg inn en kommentar

© Lusedata